Adatvédelmi tájékoztató

Letölthető PDF dokumentum

Adatvédelmi tájékoztató Timbor-Fa Kft. tevékenységével kapcsolatos adatkezelésről

Adatkezelő megnevezése
Név:                Timbor-Fa Kft.
Képviselő:      Kárpáti Szilárd
E-mail cím:    timborfa@timborfa.hu
Telefonszám:  +3620/4975466
Honlap:           www.timborfa.hu
Székhely:        6500 Baja, Bogrács utca 5.


Jogszabályi háttér
A Timbor-Fa Kft. tevékenysége keretében gyűjtött személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályi háttér meghatározó:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A kezelt adatok köre

 • családi- és utónév és/vagy cégnév
 • cím
 • adószám
 • telefonszám
 • e-mail cím

 

Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kommunikáció és szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása az Infotv. 5§ (1) bek. a) pontja alapján.


Az adatkezelés időtartama
Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés megszüntetését a timborfa@timborfa.hu e-mail címre küldött kérelmével teheti meg.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az Ön által megadott személyes adatokat a Timbor-Fa Kft., és a megbízott könyvelőiroda munkatársai kezelik, a Timbor-Fa Kft. nem adja át az Ön személyes adatait másnak.

Adatbiztonsági intézkedések
A Timbor-Fa Kft. az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan és papíralapon gyűjti és zárt szervereken tárolja.
A Timbor-Fa Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az Infotv. 14.§-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez való jog.

Tájékoztatás-kéréshez való jog
Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet a Timbor-Fa Kft.-től a következőkről:

 • mely személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli.

Helyesbítéshez való jog
Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve vagy más személyes adata.

Törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy a Timbor-Fa Kft. által tárolt személyes adatait törüljük. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Kérjük, hogy panaszával forduljon bizalommal elsődlegesen közvetlenül az adatkezelőhöz, igyekszünk az esetlegesen előforduló jogsérelmeket orvosolni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogi gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Fentieken túlmenően jogainak megsértése esetén fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

 

 

Timbor-Fa Kft.
6500 Baja, Bogrács utca 5.

Adatvédelmi Szabályzata

 • Bevezetés

A Szabályozás célja
Az Adatvédelemi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy egységesen, mindenki által értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza, hogy a vállalkozás működése során megvalósuljon a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárás. A vállalkozás kiemelt jelentőségűnek tartja az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak betartását, ezért megalkotta a jelen Szabályzatot, amely betekintést nyújt a felhasználók számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról:
• a kezelt adatok köréről,
• a kezelés módjáról
• a kezelés céljáról,
• az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.
Ennek megfelelően a vállalkozás a jelen Szabályzatban alakítja ki valamennyi alkalmazottjára, ügyfelére vonatkozó belső üzleti policy-t és adatkezelőnek a vállalkozást kell érteni.

 • Fogalom meghatározások

2.1. felhasználó:
az a személy, aki a jelen szabályzat elfogadását követően hozzájárulását adja ahhoz, a vállalkozás az általa megadott adatokat kezelje;
2.2. személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.3. különleges adat: /ilyet nem kezelünk/
a) a származásra, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
2.4. bűnügyi személyes adat: /ilyet nem kezelünk/
a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
2.5. közérdekű adat: /ilyet nem kezelünk/
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;
2.6. közérdekből nyilvános adat: /ilyet nem kezelünk/
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
2.7. hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.8. tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; - a munkáltatója v. képviselő útján, ha a tv. erre lehetőséget biztosít.
2.9. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.10. adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
2.11. adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.12. nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.13. adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.14. adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.15. adatmegsemmisítés:
az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.16. adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.17. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi; 2.18. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer):
személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
2.19. adatállomány:
az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
2.20. harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.21. EGT-állam:
az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
2.22. harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam

 • Felhatalmazás adatkezelésre

A hatályos szabályozás alapjában az adatkezelés két esetben történhet: vagy jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy pedig önkéntes hozzájárulással. A hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával és aláírásával a felhasználó hozzájárul, hogy a vállalkozás a felhasználó által megadott és közölt adatokat a hatályos jogszabályok, az adatvédelmi tájékoztató és a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje.

 • Az adatkezelés

4.1. a vállalkozás az adatkezelésről a jelen tájékoztató és adatkezelési szabályzat ismertetésével tájékoztatja a felhasználót.

 • Adatok védelme

 a vállalkozás megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen

Letölthető PDF dokumentum